• Информационен портал за анализи, прогнози и коментари в сферата на международната сигурност и външна политика. натисни тук

Институт за политика и устойчиво развитие 21

Участвай в твоето утре!

  • Да реализираме ефективни форми за участие на обществеността при решаване на проблеми от областта на политиката, икономиката и социалното развитие.
  • Да въвеждаме, развиваме и използваме добри практики в политическите и социално-икономически сфери.
  • Да подпомагаме обучението на чужди граждани в това число и бежанци с цел тяхната адаптация и интеграция.
  • Да утвърждаваме името и мястото на неправителствените организации в обществото.
  • Да работим за подобряването на контактите и сътрудничеството между неправителствените организации, местните власти, държавните институции, бизнеса и гражданите.
  • Да участваме в определени хуманитарни дейности с цел намаляване на последиците от бедствия, аварии и други.
  • Да работим за опазването на човешките права и околната среда с цел постигане на устойчиво развитие.